Ảnh: Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương (nguồn: TT)
Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
Cập nhật: 29/09/2017

Thực hiện Công văn số 3578/UBND-TCD ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân (TCD), Sở Công Thương tổng kết 03 năm thực hiện Luật TCD gồm những nội dung cơ bản như sau:

Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện Luật TCD: Sau khi Luật TCD có hiệu lực ngày 01/7/2014, Sở Công Thương đã bành Kế hoạch số 1931/KH-SCT ngày 15/9/2014 để triển khai thực hiện Luật TCD và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TCD đến toàn thể CB,CC,VC và kiểm soát viên QLTT; lồng ghép hoạt động thanh tra, kiểm tra với tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến ngành, lĩnh vực trong đó có Luật TCD đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Lãnh đạo Sở Công Thương đã chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì chế độ trực tiếp TCD theo quy định; phân công đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc thực hiện nhiệm vụ này; phối hợp với Ban TCD tỉnh giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh; định kỳ cáo báo kết quả thực hiện về UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Khái quát tình hình, kết quả hoạt động TCD từ ngày 01/7/2014 đến 01/7/2017: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2017, không có trường hợp TCD đến khiếu nại, tố cáo trực tiếp hoặc tiếp đoàn đông người, phức tạp. Sở Công Thương tiếp nhận các đơn thư gửi đến đều qua đường bưu điện bao gồm 68 đơn. Trong đó: Khiếu nại 06 đơn; Tố cáo 08 đơn; Kiến nghị, phản ánh 54 đơn. Tất cả các đơn thư đều được xem xét, giải quyết hoặc chuyển đến nơi có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật TCD: Được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo các cấp, các ngành cùng với sự phát triển của thông tin đại chúng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức đã đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từng bước đi vào đời sống nhân dân nên trong thời gian qua công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện. Cán bộ tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên tìm hiểu, thẩm tra, xác minh và có những đề xuất tham mưu kịp thời cho lãnh đạo trong việc giải quyết đơn thư của công dân; tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hầu hết các vụ, việc phát sinh đều được giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số bất cập, hạn chế cụ thể như sau:

- Tại Khoản 6, Điều 8, Luật TCD quy định cán bộ TCD có quyền yêu cầu người vi phạm nội quy nơi TCD chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ thể về xử lý các trường hợp người vi phạm nội quy TCD. Vì vậy, để làm cơ sở xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Chính phủ cần ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Theo quy định của Luật TCD thì cán bộ TCD có quyền từ chối tiếp trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo về vụ  việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài. Vấn đề này cần có hướng dẫn cụ thể hơn nữa để tạo thuận lợi cho cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ.

- Chưa có quy định, biện pháp xử lý triệt để đối với các trường hợp lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xúc phạm cán bộ lãnh đạo, cán bộ TCD, gây mất an ninh, trật tự; một số vụ việc mặc dù đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp, nhiều nơi hoặc sau khi khiếu nại không được chấp nhận đã chuyển sang tố cáo.

Kiến nghị: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu đối với đội ngũ công chức làm công tác TCD để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; bảo đảm đủ về số lượng, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, có bản lĩnh nghề nghiệp, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, tác phong tốt và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Bên cạnh đó, cần tổ chức thêm các hội nghị trao đổi kinh nghiệm đối với công tác TCD để trao đổi học tập lẫn nhau, từ đó rút ra kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế./.

Nguồn: TT – SCT