Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Cập nhật: 31/05/2017

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định này sẽ đẩy mạnh tăng cường hoạt động quản lý, thúc đẩy và phát huy vai trò của các cụm công nghiệp (CCN) trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Nghị định đã sửa đổi, bổ sung những bất cập, tồn tại của Quyết định số: 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý CCN như sau:

- Bổ sung, sửa đổi, quy định chi tiết về việc lập, phê duyệt, điều kiện, hồ sơ, trình tự điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CCN; điều kiện, trình tự, nội dung thành lập, mở rộng CCN;

- Quy định cụ thể về chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Theo đó, khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN. Trường hợp một CCN có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, căn cứ năng lực tài chính, kinh nghiệm của từng doanh nghiệp, hợp tác xã và mức độ khả thi của báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng CCN để quyết định lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN, sẽ giao một trong các đơn vị sau làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN: Trung tâm phát triển CCN cấp huyện, Ban Quản lý CCN cấp huyện, Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương.

- Bổ sung Chương V quy định những chính sách ưu đãi phát triển CCN. Theo đó, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN được miễn tiền thuê đất 15 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN được xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ưu đãi hỗ trợ đối với CCN làng nghề,….

- Bổ sung, hoàn thiện các quy định cụ thể về quản lý nhà nước đối với CCN. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về CCN trên cả nước; phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể từng bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cơ quan liên quan; ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về CCN. Ở địa phương, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn.

Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung quy định về cơ chế thống kê, báo cáo số liệu về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong CCN để giúp cho việc theo dõi, quản lý CCN được thống nhất.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2017 và bãi bỏ Quyết định số: 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý CCN.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh Bến Tre, một cách tốt nhất, phù hợp với pháp luật và khả năng của địa phương để có thể huy động được các nguồn vốn trong, ngoài nhà nước vào phát triển hạ tầng, góp phần phát triển công nghiệp tỉnh nhà.

                                                                                 Nguồn: QLCN